Giới thiệu đội ngũ HR Chengxin tư vấn uy tín – tận tâm – miễn phí

𝐎̛̉ Đ𝐀̂𝐘 𝐂𝐎́ 𝐉𝐎𝐁 𝐍𝐇𝐄̣ 𝐋.𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐔̛̀ 𝐓𝐔̛̀ 𝐂𝐀𝐎
MN CẦN TƯ VẤN INB ĐỘI NGŨ HR CHENGXIN
✈️✈️✈️
KAI HR: @Kaihr8888
HR Phi Manila: @phi_manila
HR Hoàng Long: @Longkun666
HR Thanh Hà: @thanhhahr68
HR Hoàng Hùng: @kimduong2709
HR Hoàng Phong : @RdDanny_194
HR Minh Phúc: @minhphuc1208
HR Thanh Mai : @thanhmaihr
HR Cường Nguyễn : @Cody666888
HR Trần Hưng: @TranHungHr
💥💥💥

🌐 Kênh tiktok Cty : chengxin2017.plp

💥💥💥
𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐄̣̂ 𝐇𝐑 𝐁𝐄̂𝐍 𝐌𝐈̀𝐍𝐇 Đ𝐄̂̉ Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂
➖ 𝑻𝒖̛ 𝑽𝒂̂́𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄, 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒃𝒆̂𝒏 𝑷𝒉𝒊𝒍
➖ 𝑻𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 – 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒎𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̀ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒓𝒊́ 𝒏𝒂̀𝒐. 𝑵𝒆̂𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒉𝒂𝒚 đ𝒊 𝒍𝒂̀𝒎 𝒍𝒖𝒐̂𝒏.
💥💥💥
M𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜, 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑜̣𝑐 𝑛ℎ𝑒́. 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 1 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑚𝑛 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑚𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑉𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑟, 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑡𝑦 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑗𝑜𝑏 𝑐ℎ𝑒̂́ đ𝑜̣̂ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑙𝑎̆́𝑚 – 𝑐𝑢̛́ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑛 𝑐ℎ𝑜̣𝑛
𝐾ℎ𝑖 đ𝑖 𝑞𝑢𝑎 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝐻𝑟 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑥𝑎̉𝑦 𝑟𝑎 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑔𝑖̀ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑛 𝑛ℎ𝑒́!
💌💌 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐧 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐞̉ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠!!!
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *